Semalt tarapyndan düşündirilýän maglumatlary gözlemek

WebHarvy, maglumatlary döwmek üçin meşhur programma üpjünçiligi. Dürli web sahypalaryndan maglumatlary awtomatiki çykarýar we mazmuny islenýän formatlarda saklaýar. WebHarvy bilen, bilersiňiz maglumat öwüriň tehnologiýasy web, žurnallary, täzelikler, syýahat portallar we elektron telekeçilik sahypalaryna. WebHarvy, kyn saýtlardan maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnamaga mümkinçilik berýän köp sanly ösen aýratynlyklary öz içine alýar. Käbir görnükli aýratynlyklary aşakda beýan edilýär.

1. WebHarvy suratlary we wideolary gyrýar:

WebHarvy arkaly, halaýan suratlaryňyzdan we wideolaryňyzdan maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Bu gural ilki bilen şekiliň tebigatyny kesgitleýär we talaplaryňyza görä gyrýar. Esasan PNG we JPG faýllaryndan maglumatlary gyrýar, ýöne PDF resminamalaryndan maglumatlary hem alyp bilersiňiz.

2. WebHarvy web mazmunyňyzy tertipleýär:

WebHarvy-nyň başga bir aýratynlygy, web mazmunyňyzy tertipleşdirýär we derrew çap etmegine kömek edýär. Diňe birnäçe galyplary düzmeli, WebHarvy awtonom ulanmak üçin gaty diskiňizdäki mazmuny göçürip alar. WebHarvy hiç hili programmirleme ukyby bolmadyk we öz işini açmak isleýän adamlar üçin amatlydyr.

3. Güýçli web gözlegçisi:

Beýleki adaty maglumatlary gözlemek gurallaryndan tapawutlylykda, WebHarvy web sahypalaryňyzy gözleýär we web sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Şeýle hem bu gural bilen onlaýn bron görnüşlerini we gözleg motory görnüşlerini döredip bilersiňiz. Mundan başga-da, WebHarvy size açar sözleri gözlär we uzyn guýrukly we gysga guýrukly açar sözleri bozmazdan maglumatlaryňyzy gyrar.

4. WebHarvy dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary alýar:

Web skraperleriniň köpüsi dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary çykaryp bilmeýär we netijelerde köp ýalňyşlyk goýup bilmeýär. Emma WebHarvy çykyşdaky ähli ýalňyşlyklary we orfografiki ýalňyşlyklary düzedýär. AJAX web sahypalaryndan maglumatlary ýygnaýar we göni gaty diskiňize göçürip alýar.

5. WebHarvy maglumatlary dürli formatda eksport edýär:

WebHarvy arkaly Excel, CSV, XML, JSON, SQL Server, Oracle, MySQL we OleDB-e maglumatlary eksport edip bilersiňiz. Mundan başga-da, bu gural Excel 2003 we Excel 2007-e maglumatlary eksport edip biler. Maglumatlar islenýän formatda awtomatiki ýagdaýda saklanar.

6. WebHarvy spam goragyny üpjün edýär:

WebHarvy bilen, internetde howpsuzlygyňyzy we gizlinligiňizi üpjün edip bilersiňiz. Bu gural zyýanly web sahypalaryndan maglumatlary işlemeýär we ulanyjylaryna doly spam goragyny üpjün edýär.

7. Web gözlemek sessiýalaryňyzy meýilleşdiriň:

“WebHarvy” arkaly web gyrmak sessiýalaryňyzy düzüp bilersiňiz we bir sagadyň içinde näçe sahypany döwmek isleýändigiňizi kesgitläp bilersiňiz. Bu gural 30 minutda 10 000 web sahypasyny gyryp biler we günde ýüzlerçe web gözlemek taslamalaryny amala aşyryp biler.

8. API bilen çuňňur integrasiýa:

Bu web gyryş guralynyň açyk API bar, bu web döwmek taslamalaryny aňsatlyk bilen döretmäge we üýtgetmäge kömek edýär. Onuň sazlamalaryny sazlap bilersiňiz we bir API ýa-da birnäçe API ulanyp maglumat alyp bilersiňiz.

9. WebHarvy dublikat maglumatlary tapýar:

WebHarvy arkaly, dublikat mazmuny tapyp bilersiňiz we derrew gutulyp bilersiňiz. Webmaster üçin has gowy gözleg motory reýtingleri üçin hil mazmunyny neşir etmek möhümdir. WebHarvy, dublikat maglumatlary kesgitleýän we derrew düzedýän, işiňizi aňsatlaşdyrýan awtomatiki guraldyr.

10. WebHarvy - SEO dostlukly gural:

WebHarvy bilen, meta belliklerinden, suratlardan, içerki we daşarky baglanyşyklardan we bellik atributlaryndan maglumatlary gyryp bilersiňiz. Sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýän SEO üçin amatly gural.